Medezeggenschapsraad

De school met de Bijbel in Benthuizen heeft, zoals iedere school, een MR. De MR heeft zeggenschap over onderwerpen die met school te maken hebben.
 
De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan,  van  ouders  en  personeel. De MR overlegt met de directie over aangelegenheden  die  de school betreffen. Dit  doen  zij  gemiddeld  5 keer  per  jaar. In    de    MR   van de School met de Bijbel in Benthuizen hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting.

Wat doet de MR?;
De MR heeft instemmings- en adviesrecht. Schoolbestuur en directie mogen besluiten niet uitvoeren als instemming ontbreekt over bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids of de vakantieweken.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:
  1. Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan, de klachtenregeling.
  2. Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
  3. Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.
  4. Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR over de dagelijkse zaken op school.
 Wat kan de MR voor mij doen?
De MR is er voor ouders en verzorgers van alle kinderen op school. Voor alles wat betrekking heeft op het beleid of de organisatie van onze school kunt u contact opnemen met de MR. U kunt hierbij denken aan lestijden, vakanties of voorzieningen voor leerlingen.
 
 
Wie zitten er in de MR?
Namens de leerkrachten
Aline van Straten (secretaris)
Vacature

Namens de ouders:
Sam Dijs (voorzitter)
Niels van der Meer

U kunt contact opnemen met de MR door ene mail te sturen naar: mr-smdb@mantum.nl

Hoe kan ik de MR bereiken?
Heeft u mooie ideeën voor onze school? Of wilt u graag contact opnemen met de MR? Dat kan door de MR-leden een e-mail te sturen, of ons aan te spreken in en bij de school.