Missie

"Lerend met plezier voor iedereen". 

Christelijk

Het richtsnoer in ons onderwijs is de Bijbel als Woord van God. In de kern: 'God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.' We handelen rechtvaardig en integer. Dat heeft een dienend karakter, want in al ons en doen en laten zijn we afhankelijk van God. We mogen de kinderen en elkaar wijzen op Gods liefde die Hij in Zijn Zoon Jezus Christus aan ons bewijst.

Deze kernwaarde uit zich concreet in:
 • onze gebeden
 • de vertellingen uit en verwerkingen bij de Bijbel
 • het bespreken en aanleren van de Heidelbergse Catechismus
 • het aanleren en zingen van liederen en Psalmen
 • gesprekken in de klas
 • de christelijke vieringen in de kerk
 • de gedragsregels op school
 • de omgang met elkaar (meeleven, respect)
 • burgerschapsonderwijs (sociale vaardigheden en zaakvakken)

Afstemming

Iedereen ontvangt van God gaven en talenten. We willen rechtdoen aan de verschillen in onderwijsbehoeften tussen kinderen mét oog voor hun welbevinden.

Deze kernwaarde uit zich concreet in:
 • de aanpassingen die we doen op cognitief gebied (werken in niveaugroepen, eigen leerlijnen, verrijkingswerk, plusklas)
 • aanpassingen die we doen in de klas (hoofdtelefoon, wiebelkussen, time-out plekken)
 • de thematische hoeken waarin wordt gewerkt (groep 1-5)
 • de begeleiding door onderwijsassistenten op groeps- en individueel niveau
 • de aanpassingen die doen op de sociaal-emotionele onderwijsbehoeften
 • het geven van gerichte complimenten en het benoemen van kernkwaliteiten

Samen

Onze school is een plezierige en veilige leer- en leefgemeenschap. We investeren in onderlinge relaties tussen collega's, leerlingen en ouders. We ontmoeten elkaar, werken samen en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de ander.

Deze kernwaarde uit zich concreet in:
 • de vertrouwenspersoon waar kinderen terecht kunnen
 • de ouderbetrokkenheid (contactmomenten)
 • de christelijke vieringen
 • de coöperatieve werkvormen die we gebruiken
 • het jaarlijkse teamuitje, de teambuildingsactiviteiten, de studiemomenten, het koffiedrinken na schooltijd en de collegiale consultaties
 • de ontspannen activiteiten voor de leerlingen (schoolreisje en -kamp, excursies, musical)
 • het tutorlezen

Lerend

We waarborgen en ontwikkelen de kwaliteit van ons onderwijs door te leren ván en mét elkaar. We vragen proactief naar feedback van collega's, leerlingen, ouders en omgeving. We reflecteren op ons handelen. We maken bewuste keuzes in de lesstof en ontwikkelpunten. We spreken elkaar aan en krijgen binnen heldere kaders ruimte om te groeien.

Deze kernwaarde uit zich concreet in:
 • de afname van vragenlijsten onder leerlingen, personeel en ouders
 • de regels en afspraken die worden gemaakt
 • het contact met externen
 • het kritisch zijn in de keuze van methodes
 • de analyse van de Cito LVS-toetsen
 • de kindgesprekken die we voeren
 • de studiedagen en de collegiale consultatie