Uw kind inschrijven

Met nieuwe ouders hebben we graag een kennismakingsgesprek, waarin we u een beeld geven van wat wij belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met uw kind, de manier waarop wij lesgeven en hoe we uw kind helpen in zijn/haar ontwikkeling. We staan u graag te woord en geven u met plezier een rondleiding door onze school. U kunt contact opnemen met de directeur: m.molenaar@mantum.nl of bel 079-3313430.
Ieder kind is van harte welkom op onze school, mits het passend is bij ons zorgaanbod. Voor elke aanmelding (kleutergroep) vragen we ouders een intakeformulier in te vullen, waardoor school vooraf het aanbod kan bepalen. 
Indien uw kind specifieke zorg nodig heeft, kan het zijn dat we 4 tot 10 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende, extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven, dan helpen we u graag met het vinden van een school die dit wel kan.

U dient de christelijke identiteit van de school te respecteren. Hierover heeft u altijd een gesprek met de directeur.
Wilt u meer informatie opvragen? Dan ligt er een schoolgids voor u klaar op onze school of sturen wij deze per e-mail naar u toe.

Aanmelden en inschrijven
Stap 1: Kennismakingsgesprek
Voor het inschrijven op onze school heeft u als nieuwe ouders eerst een kennismakingsgesprek  met de directeur. Voor ouders die andere kinderen op school hebben (gehad) is dit gesprek niet nodig. In dit kennismakingsgesprek gaat het onder andere over de identiteit van onze school, over het respecteren hiervan en het afstemmen van elkaars verwachtingen. Met de grondslagverklaring, welke in het inschrijfformulier is opgenomen, verklaart u als ouder onze christelijke grondslag (levensbeschouwelijke visie) van onze school te respecteren.

Stap 2: Inschrijfformulier
Nieuwe ouders ontvangen alleen na een kennismakingsgesprek een inschrijfformulier. U krijgt na het gesprek een advies van de directeur over het respecteren van de grondslag. Bij een afwijzend advies wordt u verzocht een andere school te zoeken. Bij een positief advies ontvangt u het inschrijfformulier, waarin u kan aangeven de grondslag te respecteren. De inschrijving is pas definitief, nadat de school het inschrijvingsformulier heeft ontvangen en verwerkt. Ouders ontvangen daar bericht over. Dat is binnen 6 weken na ontvangst van het inschrijfformulier. Eventueel wordt aangegeven dat 4 weken verlengtijd nodig is om het onderwijsaanbod te kunnen garanderen. 

Stap 3: Intakegesprek / intakeformulier
Zo'n 8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u van ons een uitnodiging voor het invullen van een intakeformulier en een aansluitend intakegesprek. Dit geldt voor alle kinderen. We stellen het op prijs om uw kind en onze toekomstige leerling ook te ontmoeten op de wenmomenten in groep 1.


Stap 4: Wenmomenten
Kinderen mogen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden maximaal vijf dagen wennen. Wij bieden standaard twee morgens aan. Mochten meer dan twee wenmomenten nodig zijn, dan wordt dat met de ouders overlegd. De leerkracht van groep 1 neemt ongeveer 8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt contact op met u om de wendagen af te spreken. De wenmomenten staan ook in de schoolgids. U mag ook - indien u dat wenst of nodig acht - zelf contact met de leerkracht opnemen om deze eerder af te spreken. Op één van de wendagen krijgt u een informatiepakketje mee. Daarin zitten materialen, die nodig of handig zijn voor een warme overdracht naar onze school.


Inschrijving vanuit een andere basisschool
  • Een overschrijving van een basisschool naar een andere basisschool gebeurt meestal bij verhuizing of andere bijzondere omstandigheden. Een warme overdracht naar onze school vinden we belangrijk. Daarom nemen we twee stappen om uw kind(eren) zorgvuldig te laten instromen op onze school.
  • Leerlingen die van een andere basisschool komen, worden pas ingeschreven als:
    (1) het inschrijfformulier (met grondslagverklaring) is ingeleverd en door de administratie van Mantum onderwijs is verwerkt.
    (2) het onderwijskundig rapport van de huidige school door ons is beoordeeld op toelaatbaarheid en overleg met deze school heeft plaatsgevonden.
Op onze school kunnen de leerlingen 's middags kosteloos overblijven. Aangezien de leerkrachten verplicht hun pauze dienen te nemen, worden alle ouders ingeroosterd om tijdens de middagpauzes pleinwacht te houden. Dit gebeurt tussen 12.00 uur tot 13.00 uur. Er staat een ouder op het kleuterplein en voor- en achterplein. Eén van de ouders is een vaste pleinwacht, die door de school als coördinator is geschoold. De leerkrachten zijn -indien nodig- aanspreekbaar.